FAQ: Zmiana tekstu stopki

Moderator: Radek Suski

Locked
User avatar
enjoy777
Joomla! Guru
Joomla! Guru
Posts: 554
Joined: Thu Aug 18, 2005 7:02 am
Location: Wroclaw, Poland

FAQ: Zmiana tekstu stopki

Post by enjoy777 » Fri Sep 16, 2005 7:57 am

Pytanie: Chcia³bym zmieniæ wy¶wietlany w stopce strony tekst "Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.  Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License." lub w przypadku Joomla! "(C) 2005 Joomla! 1.0 Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License." tak aby pojawia³y siê tam moje prawa autorskie, ew. adres mojej strony zamiast powy¿szych wpisów.

Uwaga:Prawa autorskie do zawarto¶ci twojej strony nale¿± tylko do ciebie wiêc w stopce mo¿esz sobie zmieniaæ to jak chcesz, nie powiniene¶ zmieniaæ praw autorskich dotycz±cych kodu Joomla! bo to nie ty to opracowa³e¶, ale to co publikujesz jest tylko twoje.

Masz 3 sposoby na zmianê tej stopki:
1. modyfikacja szablonu graficznego,
2. modyfikacja pliku footer.php,
3. modyfikacja pliku versions.php

Tak wiêc po kolei:

1. Modyfikacja szablonu graficznego

Najprostszy sposób i do¶æ efektywny zabezpiecza przed zmianami powstaj±cymi w czasie aktualizacji serwisu do nowszej wersji. Wad± jest to, ¿e jak zmienisz szablon graficzny bêdziesz musia³ powtórzyæ "operacjê"
Wykonanie:
Wyedytuj plik /templates/twój_szablon/index.php i znajd¼ liniê:

Code: Select all

<?php include_once( $GLOBALS['mosConfig_absolute_path'] . '/includes/footer.php' ); ?>
i skasuj j± i masz temat za³atwiony. Stopka siê nie wy¶wietli wiêcej. Je¶li chcesz aby jednak co¶ siê wy¶wietla³o, wstaw tam odpowiedni wpis.

2. Modyfikacja pliku footer.php

Sposób trochê trudniejszy od pkt. 1. wymaga znajomo¶ci podstaw HTML, ¿eby sobie ³adnie sformatowaæ stopkê. Sposób zabezpieczaj±cy stopkê przed zmianami szablonu graficznego.
Wykonanie:
Wyedytuj plik /includes/footer.php i znajd¼ linie;

Code: Select all

<div align="center"><?php echo $_VERSION->COPYRIGHT; ?></div>
<div align="center"><?php echo $_VERSION->URL; ?></div>
Usuñ je oraz wstaw swój kod HTML zawieraj±cy odpowiedni tekst stopki

3. Modyfikacja pliku version.php

Fragmenty kodu z pliku footer.php np.: $_VERSION->COPYRIGHT;  odwo³uj± siê do odpowiednich wpisów w pliku /includes/version.php wyedytuj go i w liniach 29 oraz 31 mo¿esz zmieniæ odpowiednie wpisy i wtedy w stopce równie¿ pojawi siê wpisany tam przez ciebie tekst.

Je¶li potrzebowa³by¶ dodaæ dodatkowy wpis w stopce to równie¿ w pliku /includes/version.php mo¿esz go dodaæ. Wpisz tam nastêpuj±c± liniê:

Code: Select all

var $MYVARIABLE = '<a href="http://www.opensourcematters.org">Open Source Matters.</a>';
a pliku footer.php odwo³aj siê do tego wpisem

Code: Select all

<div align="center"><?php echo $_VERSION->MYVARIABLE; ?></div>
W wersji Joomla! 1.1 prawdopodobnie stopka bêdzie odpowiednim modu³em, wiêc takie problemy mog± znikn±æ.

Mam nadziejê, ¿e siê to komu¶ przyda.
Last edited by enjoy777 on Thu Feb 23, 2006 9:25 pm, edited 1 time in total.

stone
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 170
Joined: Fri Aug 19, 2005 8:22 am

Re: FAQ: Zmiana tekstu stopki

Post by stone » Fri Sep 16, 2005 10:38 am

Wszystko to prawda o ile licencji nie zmienią dla Joomla ;)

User avatar
nexus246
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 38
Joined: Fri Aug 19, 2005 7:35 am

Re: FAQ: Zmiana tekstu stopki

Post by nexus246 » Fri Sep 16, 2005 11:33 am

heh, a dlaczego mieliby zmieniac, skoro wlasnie o to sie rozeszlo i powstało opensourcematters?

stone
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 170
Joined: Fri Aug 19, 2005 8:22 am

Re: FAQ: Zmiana tekstu stopki

Post by stone » Fri Sep 16, 2005 12:07 pm

Oczywiście ze tak :)

Ale zwroc uwage iż nie usuwanie stopki autora miesci sie w kanonie OS.

A swoja droga zwrocie uwage iż po usunięciu nikt nie ordrozni mambo od joomla, wydaje mi się rozsądne aby w przypadku joomli zapisac, przynajmniej na razie aby zostawiac np tylko power by Joomla!
W celach promocyjnych, bo markę trzeba od początku wyrobić


Locked

Return to “FAQ”