Page 1 of 1

Welcome to the Frontpage

Posted: Mon Apr 16, 2007 9:16 am
by onoff
Trong Joomla 1.5 sao mình không tìm thấy chỗ đổi câu "Welcome to the Frontpage" thành tiếng Việt nhỉ? Các bạn chỉ cho mình nhé.

Cám ơn.

Re: Welcome to the Frontpage

Posted: Mon Apr 16, 2007 10:54 am
by thegioiphatminh
Bạn vào

Menu Manager --> Main Menu --> Home

Tìm các tham số bên phải sẽ có chỗ gõ tên mới cho TITLE