Page 1 of 1

GIUP. mình post bài trên trang web bằng joomla không được?

Posted: Sat Oct 23, 2010 5:50 am
by sonlinh
mình vào quản lí bài viết thực hiện post bài vào một category có sẵn.bài đó xuất hiện ở front page nhưng vào category trên thanh menu thì lại không có bài viết đó. mình vào quản lí bài viết thì tim có bài viết đó mà.