Page 1 of 1

Nhờ sửa lại link đăng nhập admin

Posted: Tue Sep 22, 2015 8:23 am
by tinhbanvnn
Em đang xài joomla 3x, em muốn đăng nhập vào quản trí một cách đơn giản

VD: tenmien/quanly thay vì tenmien/administrator

Giờ em sửa sao cho bảo mật và không có lỗi xãy ra cách anh chị nhỉ?

Nhờ anh chi hướng dẫn em ạ

Re: Nhờ sửa lại link đăng nhập admin

Posted: Sat Oct 17, 2015 9:49 am
by thanglioa
Thông thường thì hay để mặc định theo kiểu tenmien/administrator trong trường hợp muốn thay lại thành tenmien/quanly như trước mình làm là vào phần quản lý tài khoản là chỉnh được.

Re: Nhờ sửa lại link đăng nhập admin

Posted: Tue Oct 20, 2015 2:54 am
by tivanvodich
thanglioa wrote:Thông thường thì hay để mặc định theo kiểu tenmien/administrator trong trường hợp muốn thay lại thành tenmien/quanly như trước mình làm là vào phần quản lý tài khoản là chỉnh được.
Bạn nói rõ hơn được không