Page 1 of 1

Giúp về code đóng khung sp trong vituemart

Posted: Sat Apr 20, 2013 12:22 pm
by cutim
Tình hình là hôm trước mình cop cái code đóng khung sản phẩm. Làm đúng theo hướng dẫn rồi.

nó được như này rồi
[img][IMG]http://i1272.[spam].com/albums/y39 ... 164191.jpg[/img][/img]
http://i1272.[spam].com/albums/y39 ... 164191.jpg

Nhưng vấn đề là, Phần mainmenu (sản phẩm) Nó không đóng khung được. Thế là mình cop cái code từ snapshot sang gán vào phần browse_1 trong mục browse của tem vitue thì toàn bộ được đóng khung. Khốn cái là danh sách sản phẩm của menu sản phẩm đóng khung nhưng lại không xem chi tiết của từng sp được. Mà cứ kích vào sp nào là nó lại tự quay về trang chủ. Phần giá sp cũng biến mất. Pro nào sủa được code hộ mình được không?

<?php if( !defined( '_VALID_MOS' ) && !defined( '_JEXEC' ) ) die( 'Direct Access to '.basename(__FILE__).' is not allowed.' ); ?>
<div id="feature_products">

<a title="<?php echo $product_name ?>" href="<?php echo $product_link ?>">
<?php
// Print the product image or the "no image available" image
echo ps_product::image_tag( $product_thumb_image, "alt=\"".$product_name."\"");
?>
</a>

<div class="products_name">
<a title="<?php echo $product_name ?>" href="<?php echo $product_link ?>">
<?php echo $product_name ?>
</a>
</div>


<br />

<b>Price: </b> <?php
if( !empty($price) ) {
echo $price;
}
?>
<?php
if( !empty($addtocart_link) ) {
?>
<br />
<form action="<?php echo $mm_action_url ?>index.php" method="post">
<input type="hidden" name="option" value="com_virtuemart" />
<input type="hidden" name="page" value="shop.cart" />
<input type="hidden" name="Itemid" value="<?php echo ps_session::getShopItemid(); ?>" />
<input type="hidden" name="func" value="cartAdd" />
<input type="hidden" name="prod_id" value="<?php echo $product_id; ?>" />
<input type="hidden" name="product_id" value="<?php echo $product_id ?>" />
<input type="hidden" name="quantity" value="1" />
<input type="hidden" name="set_price[]" value="" />
<input type="hidden" name="adjust_price[]" value="" />
<input type="hidden" name="master_product[]" value="" />
<input type="submit" class="addtocart_button_module" value="<?php echo $VM_LANG->_('PHPSHOP_CART_ADD_TO') ?>" title="<?php echo $VM_LANG->_('PHPSHOP_CART_ADD_TO') ?>" />
</form>
<br />
<?php
}
?>
</div>