Page 1 of 1

Module nào cho phéo trình diễn slide video,image mà miễn phí

Posted: Thu Nov 05, 2015 8:23 am
by tivanvodich
Như tít, mình đang cần chèn video vô slider, đang dùng cái image swoop mà không co chức năng video ai biết chỉ dùm với nha