Page 1 of 1

Nhờ giúp đỡ loại bỏ background của weblink componet

Posted: Thu Oct 02, 2008 6:41 pm
by man_9688
Nhờ các bạn chỉ dẫn loại bỏ background của weblink component vì template của mình dùng font màu sáng nên rất kho đọc khi vào phần weblink (ảnh đính kèm)

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn, xin cảm ơn!