Page 1 of 1

xoá dòng "TPL_JM-TEMPLA..." trong template joomla

Posted: Mon Aug 29, 2011 12:31 pm
by tomtruong
mình mới cài cái giao diện JM-TEMPLATE2 (jm-experts.com) nhưng không hiểu sao trên tất cả các trang đều xuất hiện dòng "TPL_JM-TEMPLATE2_SYSTEM_MESSAGE" gây khó chịu vô cùng. Làm sao để xoá nó đây? xin chỉ chi tiết cụ thể vì em chẳng biết tí ngôn ngữ lập trình gì cả. Web của em là http://www.tomtruong.co.cc
error.jpg