Page 1 of 1

bắt dữ liệu submit từ frontend

Posted: Thu Feb 09, 2012 4:24 pm
by teddy2007
e thiết kế gần giống như web này:
www.stayvillage.com đã xong phần layout rồi nhưng bây giờ ngay chỗ đặt phòng ngày đến & ngày đi, số người... thì em không biết làm sao để bắt dữ liệu do người dùng submit về, ngoài ra làm sao mình có thể đặt các control tại vị trí bên trái như web www.stayvillage.com họ làm, hình như mình phải tạo module ngay đó và viết componetn cho nó thì phải, còn lại tất cả nav, footer e đã làm được hết.

Nhờ các anh chị chỉ giáo, thanks

Re: bắt dữ liệu submit từ frontend

Posted: Tue Feb 14, 2012 4:07 am
by relaxindochina
Cái đó phải viết mod riêng bạn ơi! vụ này mình cũng từng đau hết cả đầu nhưng đành ngậm ngùi dùng k2 vs công cụ search tùy chỉnh của nó thôi!