Page 1 of 1

Lỗi lạ! Article lồng trong Article

Posted: Sun Jul 15, 2012 8:14 am
by sieuxemohinh
Hôm nay lại xuất hiện lỗi mới, search Google không có bất kì thông tin nào :(.

Image

2 cái Article lồng vào nhau, giờ phải làm sao để gỡ nó ra :(

Re: Lỗi lạ! Article lồng trong Article

Posted: Wed Aug 15, 2012 8:54 am
by quyco
không hiểu lỗi gì luôn

Re: Lỗi lạ! Article lồng trong Article

Posted: Fri Dec 07, 2012 7:16 pm
by thangluke
Cái này là lỗi css thôi.

Check xem thuộc tính nó là gì rồi "margin-bottom" nó ra.