Page 1 of 1

Tìm người sửa template, thù lao thoả đáng!

Posted: Tue Jul 04, 2006 4:15 am
by dohuudung
Trình độ HTML và CSS của tôi kém quá nên khổ sở với việc sửa máy cái templates quá --> Các bác giúp tôi với (part-time), có thù lao thoả đáng, miễn là trình độ "advanced''. Coi như trả học phí vậy...
Xin liên hệ: Dũng - 0913022039.
Y!M: dungreading04

Re: Tìm người sửa template, thù lao thoả đáng!

Posted: Tue Jul 04, 2006 7:43 am
by quocnht
YM! realogopogo.

Hỗ trợ Joomla cho bà con Việt. free of charge.

Re: Tìm người sửa template, thù lao thoả đáng!

Posted: Thu Jul 06, 2006 3:40 pm
by hocnghe
Bác Quốc ơi. cái nick này là việt hay tây vậy..

Re: Tìm người sửa template, thù lao thoả đáng!

Posted: Thu Jul 06, 2006 4:04 pm
by quocnht
Không phải Việt, kô phải tây.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ogopogo

Re: Tìm người sửa template, thù lao thoả đáng!

Posted: Fri Jul 07, 2006 3:48 am
by Jingjang
thuy quai ah ?

Re: Tìm người sửa template, thù lao thoả đáng!

Posted: Wed Jul 12, 2006 2:58 am
by hocnghe
Bác jingjang làm em hết mệt rồi..  :laugh:

Re: Tìm người sửa template, thù lao thoả đáng!

Posted: Fri Jul 14, 2006 3:02 am
by Jingjang
sao zayj ?
fun man