Page 1 of 1

Làm thế nào để chèn một câu lệnh Javarscript?

Posted: Thu Aug 10, 2006 4:41 am
by vanchinh
Mình là người mới tham gia vào Joomla. Xin được giúp đỡ

Re: Làm thế nào để chèn một câu lệnh Javarscript?

Posted: Thu Aug 10, 2006 12:05 pm
by viet4777
Sử dụng mod_html

Mod HTML

Re: Làm thế nào để chèn một câu lệnh Javarscript?

Posted: Fri Aug 11, 2006 4:14 am
by Jingjang
hoc html đi