Page 1 of 1

Bị lỗi khi cài sử dụng module image swoop cho joomla 3.4

Posted: Mon Oct 26, 2015 8:24 am
by tivanvodich
Mình bị lỗi này mà không biết sửa sao
TypeError: jQuery(...).camera is not a function


jQuery('#camera-slideshow').camera({

Re: Bị lỗi khi cài sử dụng module image swoop cho joomla 3.4

Posted: Wed Mar 02, 2016 2:38 am
by tivanvodich
lỗi này do đụng jquery mình fix được rồi