Page 1 of 1

Re: Cần tìm người chuyển image sang module

Posted: Sun Mar 16, 2014 3:56 pm
by saosangmo
Không hiểu ý của bạn, bạn đang làm bằng article và giờ muốn chuyển sang component khác chuyên cho trình diễn ảnh? Các thuộc tính của công trình cũng theo 1 form nhất định?

Re: Cần tìm người chuyển image sang module

Posted: Sun Mar 23, 2014 5:06 am
by kjsslv
Hình ảnh của bạn die hết rồi :(

Re: Cần tìm người chuyển image sang module

Posted: Thu Aug 07, 2014 3:21 am
by skyideas15
Mình chưa hiểu yêu cầu của bạn lắm .
có thể nói rõ hơn được không ?