Zasady na tym forum

Moderator: Radek Suski

Locked
User avatar
enjoy777
Joomla! Guru
Joomla! Guru
Posts: 554
Joined: Thu Aug 18, 2005 7:02 am
Location: Wroclaw, Poland

Zasady na tym forum

Post by enjoy777 » Mon Feb 06, 2006 10:05 pm

Forum to powsta³o z my¶l± o tych wszystkich, którzy chc± napisaæ: "Czy mo¿e  mi kto¶ zrobiæ szablonik, mój mail to ..." i tym podobne pro¶by.
1. Tak wiêc tutaj i tylko tutaj mo¿na umieszczaæ takie komercyjne pro¶by.
2. Je¶li chcesz poinformowaæ innych, ¿e co¶ mo¿esz zrobiæ za op³at± to te¿ umie¶æ tutaj stosowne info.
3. Wszlelkie informacje mog± byæ umieszczane tutaj tylko raz.
4. Tutaj w przeciwieñstwie do innych forów obowi±zuje zasada - odpowiedzi na czyjego¶ posta tylko na PM - chcecie siê dogadaæ odno¶nie jakiego¶ zlecenia proszê bardzo ale poza tym forum

Poniewa¿ forum to jest prawie, ¿e wywalczone bêdê przegl±da³ je z najwy¿sz± uwag± i wszelkie znane i nieznane nadu¿ycia bêdê usuwa³, dlatego, ¿e ogólnie obowi±zuj±c± zasad± na forum.joomla.org jest brak og³oszeñ. Tak wiêc jest to niewielki uk³on w stronê tych, którzy chc± co¶ niewielkiego zaprezentowaæ polskiej spo³eczno¶ci Joomla!

Locked

Return to “Profesjonalne usługi”