Page 1 of 1

Newbie bị lỗi ngán ngẩm ! ($document->base) !cần pro cứu vớt

Posted: Mon Apr 25, 2011 6:37 pm
by jackbereson
;) Em mới học code joomla được 2 tuần! Em có hai vấn đề ngán ngẫm không suy nghĩ ra được xin anh chị chỉ giáo ạ !
1. Em vừa code tới đoạn này thì bị lỗi :

Code: Select all

$document = & $this;
$comUrl = $document->baseurl . '/components/com_quanlydiem';
$temp = $comUrl.'/assets/images/';
function _getButton($link,$image,$name){
?>
<div style="float:left;">
				<div class="icon">
					<a href="<?php echo $link; ?>">
					<img src="<?php echo $temp/*lổi cái chổ này*/ . $image ; ?>" height="60px" width="60px" alt="<?php echo $name; ?>"  />		
					<span><?php echo $name; ?></span></a>
				</div>
</div>
<?php
} 
_getButton("index.php?option=com_quanlydiem&view=hss","Borsalino-icon.png","Học Sinh");
?>
Và lỗi thì :eek:

Code: Select all

<img src="%3Cbr%20/%3E%0A%3Cb%3ENotice%3C/b%3E:%20%20Undefined%20variable:%20temp%20in%20%3Cb%3EC:%5Cwamp%5Cwww%5CActiveEnglish%5Cadministrator%5Ccomponents%5Ccom_quanlydiem%5Cviews%5Cquanlydiems%5Ctmpl%5Cdefault.php%3C/b%3E%20on%20line%20%3Cb%3E11%3C/b%3E%3Cbr%20/%3E%0ABorsalino-icon.png" alt="Học Sinh" width="60px" height="60px">
(cái này em view source html ra)

2.Em dùng mô hình mvc trong cái hướng dẩn com_hello để viết com_quanlydiem :
- ở Model em có file diems.php chứa phương thức select :

Code: Select all

function _buildQuery($id) // chổ quan trọng ở đây
	{
		$query = ' SELECT * '
			. ' FROM #__diem where mahs = $id '
		;

		return $query;
	}
function getData()
	{
		// Lets load the data if it doesn't already exist
		if (empty( $this->_data ))
		{
			$query = $this->_buildQuery();
			$this->_data = $this->_getList( $query );
		}

		return $this->_data;
	}
- ở View em có view.html.php gọi ra cái hàm getData() trên là hàm :

Code: Select all

function display($tpl = null)
	{
	
		JToolBarHelper::title(   JText::_( 'Quản lý điểm' ), 'generic.png' );
		JToolBarHelper::deleteList();
		JToolBarHelper::editListX();
		JToolBarHelper::addNewX();
		
		JToolBarHelper::custom( 'import', 'new.png', 'new_f2.png', 'Import điểm',false );
		// Get data from the model
		$items		= & $this->get( 'Data');// chổ quan trọng ở đây

		$this->assignRef('items',		$items);

		parent::display($tpl);
	}
Anh chị thấy chổ em comment đóa ! em có đối số truyền vào là $id của hàm _buildQuery($id) nhưng giờ ko biết cách truyền vào biến vào khi gọi hàm đó bởi vì phương thức gọi hàm là 1 chuổi :(

Code: Select all

$items		= & $this->get( 'Data');// chổ quan trọng ở đây
, anh chị giúp em gọi hàm ra truyền đối số vào giúp ạ . Em thật sự đã suy nghĩ nát nước rồi ! Em xin chịu

Giúp em với ! sắp đến thời hạn nộp đề án rồi mà em chưa code được gì hết , anh chị nào hay hay xin giúp với ! Em cám ơn trước !!!! :'(

Re: Newbie bị lỗi ngán ngẩm ! ($document->base) !cần pro cứu

Posted: Tue Nov 29, 2011 2:32 am
by binbinvn
chịu thôi, up lên cho pro thấy :D