Page 1 of 1

help me www system redirect

Posted: Thu Nov 24, 2011 8:28 am
by onboomgroup
tình hình là mình lỡ bật plug system redirect giờ tắt nhưng nó vẫn còn kẹt www. đằng trước . mà đang làm trên localhost bật cái này thì chết. làm web hoài mà giờ mới đụng thằng này X_X help

Re: help me www system redirect

Posted: Fri Nov 25, 2011 5:56 pm
by tomytran
Did you clear your cache, man?