Page 1 of 1

Giúp mình bố cục bài viết khi click

Posted: Wed Dec 07, 2011 9:21 am
by sharpe
mình có add 1 số modules hoặc html vào mục 1 trong phần header, giờ cho mình hỏi làm sao để khi click vào menu hoặc bài viết khác trong mục 1 thì nó sẽ hiển thị full trong phần header mà mục 1 bị ẩn đi
Image