Page 1 of 1

Giúp em lỗi font khi chuyển hosting.

Posted: Wed Feb 17, 2016 3:39 am
by svfuns333
Chào tất cả mọi người.
Mình đang dùng joomla 1.5. Trước đó thì vẫn dùng bình thường nhưng khi mình chuyển host thì nó bị lỗi font hết. Mình không biết nguyên nhân do đâu. Đã làm hết tất cả những gì mình tìm được trong joomla.org nhưng vẫn không được.
Ai biết fix em với ạ.
Đây là hình ảnh.

Code: Select all

upsieutoc.com/image/YT1h
đây là lỗi
"?� N?ng ?ang trong th?i k� ph�t tri?n v� m? r?ng, ??c bi?t ?� N?ng ?nag m? r?ng th�nh ph? v? ph�a Nam. ??nh ph�a Nam ?� N?ng gi�p ranh v?i khu c�ng nghi?p ?i?n Nam - ?i?n Ng?c Qu?ng Nam l� l�ng ??i h?c ?� N?ng, l�i v? s�u ph�a B?c l� khu ??t ?ang quy ho?ch g?i l� khu Nam c?u Nguy?n Tri Ph??ng, l�i v�o trong ch�t n?a ch�nh l� khu Nam Vi?t �.
Nam Vi?t � l� khu ?� th? sinh th�i m?i, do c�ng ty Nam Vi?t � ??u t? n�n m?i c� c�i t�n d? �n nh? v?y, ng??i ??a ph??ng t?i ?�y v?n g?i khu n�y l� khu Nam c?u Ti�n S?n."

Mọi người giúp em với ạ :((