បញ្ហាជាមួយ JFBConnect

phannyit
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 8
Joined: Thu Sep 08, 2011 5:30 am

បញ្ហាជាមួយ JFBConnect

Postby phannyit » Sun Apr 01, 2012 7:19 am

តើមានប្រិយមិត្ដណាអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេ?
ក្រោយពីដំឡើងសមាសភាគ ១ឈ្មោះថា JFb Connect ខ្ញុំបានចូល Overview បន្ទាប់មកខ្ញុំទទួលបាន error មួយ
4-1-2012 2-00-08 PM.png

តើត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាទៅ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “Khmer Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests