បងប្រុសហេតុអ្វីបានcomponent joombah 1.3.3របស់មិនស្គាល់unicod

saovry
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 150
Joined: Sat Jan 08, 2011 3:52 pm

បងប្រុសហេតុអ្វីបានcomponent joombah 1.3.3របស់មិនស្គាល់unicod

Postby saovry » Sat Jan 12, 2013 1:15 pm

បងប្រុសហេតុអ្វីបានcomponent joombah 1.3.3របស់ខ្ញុំមិនស្គាល់unicodeអញ្ចឹង។

មិនថាខ្ញុំបញ្ចូលការងារ កែរប្រែពត័មាន ដាក់ប្រវត្តិរូមចូល​វា​ តែងតែបង្ហាញសញ្ញាសួរ។

ប៉ុណ្ណោះនូវកន្លែងផ្សេងគឺវាស្គាល់អក្សខ្មែរយើង លើកលែងតែcomponent joombah 1.3.3 ដែលមិនស្គាល់អក្សខ្មែរ។ ខ្ញុំប្រើJoomla2.5.8

តើបងដឹងពីមូលហេតុទេ? តើបងអាចជួយដោះស្រាយខ្ញុំបានទេបង?

សូមអរគុណបង
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “Khmer Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest