បងប្រុសហេតុអ្វីបានcomponent joombah 1.3.3របស់មិនស្គាល់unicod

Locked
saovry
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 235
Joined: Sat Jan 08, 2011 3:52 pm

បងប្រុសហេតុអ្វីបានcomponent joombah 1.3.3របស់មិនស្គាល់unicod

Post by saovry » Sat Jan 12, 2013 1:15 pm

បងប្រុសហេតុអ្វីបានcomponent joombah 1.3.3របស់ខ្ញុំមិនស្គាល់unicodeអញ្ចឹង។

មិនថាខ្ញុំបញ្ចូលការងារ កែរប្រែពត័មាន ដាក់ប្រវត្តិរូមចូល​វា​ តែងតែបង្ហាញសញ្ញាសួរ។

ប៉ុណ្ណោះនូវកន្លែងផ្សេងគឺវាស្គាល់អក្សខ្មែរយើង លើកលែងតែcomponent joombah 1.3.3 ដែលមិនស្គាល់អក្សខ្មែរ។ ខ្ញុំប្រើJoomla2.5.8

តើបងដឹងពីមូលហេតុទេ? តើបងអាចជួយដោះស្រាយខ្ញុំបានទេបង?

សូមអរគុណបង
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Locked

Return to “Khmer Forum”