ខ្មែរ|ណែត

Locked
OEM-Daro
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Fri Jul 06, 2012 2:18 am
Location: ខែត្របន្ទាយមានជ័យ, ប្រទេសកម្ពុជា
Contact:

ខ្មែរ|ណែត

Post by OEM-Daro » Mon Oct 01, 2012 4:51 am

អាសយដ្ឋាន​បណ្ដាញ៖ www[dot]knet[dot]yzi[dot]me
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ៖ ខ្មែរ|ណែត
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស៖ K|Net
ប្រភេទ​ភាសា​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ខ្មែរ
សេចក្ដី​អធិប្បាយ​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ប្រើប្រាស់​ជុំឡា កំណែ 2.5.7

 
OEM-Daro
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Fri Jul 06, 2012 2:18 am
Location: ខែត្របន្ទាយមានជ័យ, ប្រទេសកម្ពុជា
Contact:

Re: ខ្មែរ|ណែត

Post by OEM-Daro » Tue Oct 23, 2012 5:03 am

ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរ អាសយដ្ឋាន គេហទំព័រ «ខ្មែរ|ណែត» នេះ ទៅអាសយដ្ឋានថ្មីហើយ គឺ
អាសយដ្ឋាន​បណ្ដាញ៖ www[dot]khmer-net[dot]com

 

Locked

Return to “ពិពណ៌​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជុំឡា”