ខ្មែរ|ណែត-ថិច

Locked
OEM-Daro
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Fri Jul 06, 2012 2:18 am
Location: ខែត្របន្ទាយមានជ័យ, ប្រទេសកម្ពុជា
Contact:

ខ្មែរ|ណែត-ថិច

Post by OEM-Daro » Fri Nov 02, 2012 12:49 pm

អាសយដ្ឋាន​បណ្ដាញ៖ www[dot]tech[dot]khmer-net[dot]com
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ៖ ខ្មែរ|ណែត-ថិច
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស៖ K|Net-TECH
ប្រភេទ​ភាសា​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ខ្មែរ
សេចក្ដី​អធិប្បាយ​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ប្រើប្រាស់​ជុំឡា កំណែ 2.5

 
 
Locked

Return to “ពិពណ៌​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជុំឡា”