កញ្ចប់​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជុំឡា៣.0

Locked
User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

កញ្ចប់​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជុំឡា៣.0

Post by hengsovann » Mon Dec 10, 2012 3:56 am

បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​បកប្រែ​ជុំឡា​កំណែ ៣ សូម​ទុក​មតិយោបល់​ និង​ទំនាក់ទំនង​របស់​លោក​អ្នក​នៅ​ទី​នេះ ។
Joomla 3.x ជា​ភាសា​ខ្មែរ​រង់ចាំ​ការ​រួម​ចំណែក​ពី​លោក​អ្នក!

"ភាសា​រលត់​ជាតិ​រលាយ ភាសា​ពណ្ណរាយ​ជាតិ​ថ្កើងថ្កាន!"
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

chanmony_joomla
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 17
Joined: Fri Jun 07, 2013 2:40 am

Re: កញ្ចប់​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជុំឡា៣.0

Post by chanmony_joomla » Fri Jun 07, 2013 4:56 am

តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបានខ្លះទៅ?

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: កញ្ចប់​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជុំឡា៣.0

Post by hengsovann » Fri Jun 07, 2013 9:27 am

chanmony_joomla wrote:តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបានខ្លះទៅ?
លោកអ្នក​អាច​ទុក​ទំនាក់ទំនង​នៅ​ទី​នេះ ប្រសិនបើ​អ្នក​អាច​ចូលរួម​បកប្រែ។
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

chanmony_joomla
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 17
Joined: Fri Jun 07, 2013 2:40 am

Re: កញ្ចប់​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជុំឡា៣.0

Post by chanmony_joomla » Fri Jun 07, 2013 9:36 am

ដោយរបៀបណាទៅបង?

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: កញ្ចប់​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជុំឡា៣.0

Post by hengsovann » Sun Jul 19, 2015 8:15 am

ប្រាកដជាចង់?
ចូល​រួម​បកប្រែ ជុំឡា កំណែ ៣
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​


Locked

Return to “ជុំឡា​ខ្មែរ​មូលដ្ឋានីយកម្ម”