Dziwny b³±d w wewnêtrznych linkach

Moderator: Radek Suski

Locked
User avatar
major
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 12
Joined: Tue Sep 13, 2005 12:35 pm
Location: Poland

Dziwny b³±d w wewnêtrznych linkach

Post by major » Sat Mar 10, 2007 5:51 am

Testowa³em dzisiaj kampanie AdWords w Googlu z reklamami prowadz±cymi do konkretnych podstron serwisu i przez przypadek zauwa¿y³em, ¿e po klikniêciu na reklamê jestem przenoszony na z³± stronê w moim serwisie. Sprawdzi³em ustawienia w AdWordsach, ale tam wszystko by³o w porz±dku. Okaza³o siê, ¿e Google, przy klikniêciu na reklamê dokleja do linku specjalny kod, który zapewne potrzebny jest do zliczania klikniêæ. Przez ten dodany kod znaków, klient kierowany jest na zupe³nie inn± stronê

Przyk³ad:
Ustawiam t± stronê docelow± dla klienta: http://www.nazaretanki.pl/szkola/index. ... w/143/137/

Google dokleja kawa³ek kodu na koñcu linka: http://www.nazaretanki.pl/szkola/index. ... /137/12345 - ( 12345 to mój dodatek) i klient jest skierowany na zupe³nie inn± stronê

Na pocz±tku uzna³em, ¿e jest to jaki¶ b³±d w mojej joomli, ale sprawdzi³em to samo na stronie g³ównej polskiego centrum joomla i tutaj ten b³±d te¿ wystêpuje.

Przyk³ad:
Strona oryginalna: http://www.joomla.pl/index.php/content/view/12/44/
I strona po doklejeniu przyk³adowego kodu: http://www.joomla.pl/index.php/content/ ... 4/ssss1234

Mam do Was pytanie: czy takie zachowanie jest normalne? Moim zdaniem po doklejeniu ci±gu znaków powinien siê wy¶wietliæ error 404. Czy istnieje jaki¶ sposób na rozwi±zanie tego problemu?

Locked

Return to “Administracja”