Page 1 of 1

Phần quyền user đăng bài viết trong com_content

Posted: Fri Nov 22, 2019 2:59 pm
by tuandangvn
#JoomlaVN_Help

Cho mình hỏi mục phần quyền. Có cách nào để phần quyền user đăng bài viết trong com_content. Bài viết sau khi đăng xong chỉ ở dạng unpublish. Không có quyền publish bài viết.

Mong nhận được sự trợ giúp

Re: Phần quyền user đăng bài viết trong com_content

Posted: Sun Nov 24, 2019 2:35 pm
by smpleader
Hi bro,
Cái này từng được bàn luận nè viewtopic.php?t=916640
Còn nếu bro biết viêt plugin thì viết 1 cái mà tự động set unpublish bài viết theo kiểu group user.

Re: Phần quyền user đăng bài viết trong com_content

Posted: Fri Jul 10, 2020 12:24 pm
by vnnguyendung
Đã giải quyết đươc chưa bạn ơi.