Page 1 of 1

Cần xuất dữ liệu tin tức và sản phẩm trên Joomla

Posted: Fri Aug 05, 2016 12:09 pm
by minhthohero
Nhu cầu của mình cần xuất tất cả dữ liệu của sản phẩm và tin tức trong Database ra 1 file excel, nhưng mình lại không biết nó được lưu trong bản nào và liên kết các bản nào để lấy đầy đủ thông tin. Ai biết thì giúp mình với nha, mình nói trước là mình ko biết gì về joomla hết.