Page 1 of 1

Re: Hỏi cách upgrade version của jquery trong joomla?

Posted: Sun Feb 02, 2014 7:06 pm
by saosangmo
Cách đơn giản nhất là view source xem đường dẫn của file jquery ở đâu rồi thay thế vào là ok