ភាសាខ្មែរ​ដើម្បី​ខ្មែរ​ និង​​ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ៏ HHC

Locked
hengmengkong
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 72
Joined: Sun Sep 13, 2009 3:45 am

ភាសាខ្មែរ​ដើម្បី​ខ្មែរ​ និង​​ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ៏ HHC

Post by hengmengkong » Sun Aug 14, 2011 3:47 am

ប្រធានបទ​ប្រកាស៖ ភាសា​ខ្មែរ​ដើម្បី​ខ្មែរ​
អាសយដ្ឋាន​បណ្ដាញ៖ www[dot]km4kh[dot]com
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ៖ ភាសា​ខ្មែរ​ដើម្បី​ខ្មែរ​
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស៖ Khmer Language for Khmer People
ប្រភេទ​ភាសា​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ពហុ​ភាសា
សេចក្ដី​អធិប្បាយ​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ប្រើប្រាស់​ជុំឡា កំណែ 1.7

ប្រធានបទ​ប្រកាស៖ ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ័កម្ពុជា​​ HHC
អាសយដ្ឋាន​បណ្ដាញ៖ www[dot]hhctour[dot]com[dot]kh
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ៖ ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ័កម្ពុជា​​ HHC
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស៖ HHC (Cambodia) Co,. Ltd
ប្រភេទ​ភាសា​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ អង់គ្លេស
សេចក្ដី​អធិប្បាយ​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ប្រើប្រាស់​ជុំឡា កំណែ 1.6.3

សូម​អភ័យ​ទោស​ប្រ​សិន​បើ​ការ​បំ​ពេញ​ពត៌មាន​របស់​ខ្ញុំ​មាន​កំហុស​ឆ្គង!

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: ភាសាខ្មែរ​ដើម្បី​ខ្មែរ​ និង​​ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ៏ HHC

Post by hengsovann » Tue Aug 16, 2011 4:43 am

អរគុណ ម៉េងគង់!
ខ្ញុំ​បាន​បន្ថែម​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ដែល​អ្នក​បាន​ដាក់​ស្នើ​ទាំងពីរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង
http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=683&t=645049
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​


Locked

Return to “ពិពណ៌​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជុំឡា”