តើអាចមាននរណាម្នាកពន្យល់ខ្មុំខ្លះពីដំណើកានៃកាបង្តើត Component

TolaDy
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 4
Joined: Wed Jan 04, 2012 4:12 am

តើអាចមាននរណាម្នាកពន្យល់ខ្មុំខ្លះពីដំណើកានៃកាបង្តើត Component

Postby TolaDy » Thu Jan 05, 2012 9:03 am

សួរស្តី!

ខ្ញុំចង់រៀនបង្កើត Component ដោយខ្លួនឯង តែខ្មុំមិនទាន់ដឹងអំពី structure នៃកាសរសេរកូតរបស់ joomla នៅលើយទេ។ តើមានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយខ្ញុំបានទេ?​ខ្ញុំចង់បាន គំរូ Front-end Sample with form Use Insert Update delete and select and Jquery ។ រឺក៏អាចធ្វើកាពន្យល់ក៏បានដែរ៕

សូមអរគុណ!

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: តើអាចមាននរណាម្នាកពន្យល់ខ្មុំខ្លះពីដំណើកានៃកាបង្តើត Compo

Postby hengsovann » Fri Jan 06, 2012 7:56 am

សូម​សាកល្បង​ប្រើ៖ Chronoform
ជាគំរូ​មាន​បាន​ប្រើ​នៅឯ៖ ទំព័រ​កក់​​បន្ទប់​របស់​សណ្ឋាគារ​មួយ
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

TolaDy
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 4
Joined: Wed Jan 04, 2012 4:12 am

Re: តើអាចមាននរណាម្នាកពន្យល់ខ្មុំខ្លះពីដំណើកានៃកាបង្តើត Compo

Postby TolaDy » Fri Jan 06, 2012 9:36 am

អរគុណណាស់សំរាប់កាណែរនាំ
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីវា។

អរគុណ!

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: តើអាចមាននរណាម្នាកពន្យល់ខ្មុំខ្លះពីដំណើកានៃកាបង្តើត Compo

Postby hengsovann » Fri Jan 06, 2012 9:59 am

ហើយ​ម៉្យាងទៀត​លោក​អាច​ស្វែងរក​ភាពយន្ត​ណែនាំ​អំពី​ការបង្កើត​ផ្នែក​បន្ថែម​សម្រាប់​ជុំឡា១.៧ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា៖ Joomla! 1.7: Programming and Packaging Extensions ដែល​អាច​ជា​ជំនួយ​ខ្លះ​សម្រាប់​ការ​ចាប់ផ្ដើម ។
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

TolaDy
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 4
Joined: Wed Jan 04, 2012 4:12 am

Re: តើអាចមាននរណាម្នាកពន្យល់ខ្មុំខ្លះពីដំណើកានៃកាបង្តើត Compo

Postby TolaDy » Mon Jan 09, 2012 3:38 am

ខ្ញុំមាន ភាពយន្តណឹងខ្ញុំមានហើយតែវាគ្រាន់តែ ធ្វើកាបង្ហាញ ហើយមិនបានបង្ហាញរបៀបបញ្ចូលទិន្ន័យទៅ​ក្នុង database នោះទេ​។ អ្វីដែលខ្ញុមចង់បាន​វាបែបនេះ​នៅលើ Front-End ។​

បើសិនជាអាចតើអ្នកអាចជួយពន្យល់ខ្ញុំខ្លះបានទេ ០៩៧៦០៧១០៩៩​​ / ០៨១​​ ៨៣៩៣៦៥​ ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Return to “Khmer Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest